Samen groeien en bloeien

Genieten, lachten en stralen - Prikkelen en verwonderen - Verbinden en samenwerken - Groeien en bloeien - Vertrouwen en bouwen

 

Kindcentrumraad

Op iedere kindcentrum moet een Kindcentrumraad (KR) aanwezig zijn.

De KR van De Vlieger bestaat uit 7 leden: 4 afgevaardigden van de ouders en 3 afgevaardigden van het personeel.

Als er binnen het speelleerplein belangrijke besluiten genomen moeten worden, is het de taak van de KR om deze besluiten nog eens kritisch te bekijken.
Ouders kunnen inspraak hebben via het ouderdeel van de KR.

De KR kan o.a. meedenken en advies geven over:

 • het meerjarenplan
 • de organisatie van het speelleerplein
 • het vakantierooster
 • het onderhoud van het gebouw
 • regels op het gebied van veiligheid en gezondheid

De KR kan o.a. instemming geven over:

 • verandering van werkzaamheden van het speelleerplein
 • deelneming of beëindiging aan een bepaald project of experiment
 • het beleid m.b.t. voorzieningen t.b.v. de kinderen

​De KR is te bereiken via het volgende e-mailadres: kr.kidion@kiemuden.nl

Oudervereniging

De Oudervereniging stelt zich ten doel in samenwerking met het team een bijdrage te leveren aan een prettige schooltijd voor de kinderen op de Vlieger. Zij doen dit door activiteiten te organiseren of door hun medewerking te verlenen aan activiteiten zoals

 • de verschillende schoolfeesten
 • het verzorgen van traktaties en attenties
 • het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

U kunt de oudervereniging bereiken: o.v@devliegervolkel.nl

Een aantal ouders van de Oudervereniging is tevens klassenouder. Zij zorgen voor de verjaardagen van de leerkrachten, voor attenties namens de leerlingen en ouders bij bijzondere gelegenheden of langdurige ziekte van een personeelslid en voor activiteiten van de klas waarbij hulp nodig is. Ook benaderen de klassenouders de ouders van een bepaalde groep als er excursies op de agenda staan.

 

Agenda

ma 22 apr
vr 3 mei
Meivakantie
do 9 mei
vr 10 mei
Hemelvaart - vrij
ma 20 mei
2e Pinksterdag - vrij
Jaarkalender >

Onze belofte aan het kind

Contact

Speelleerplein De Vlieger
Hertstraat 4
5408 XL  Volkel
0413-335363
kindcentrumkidion@
kiemuden.nl